Praktisk info - A-Å

Her har vi samlet praktisk info for alle som bor i eller går med tanker om å flytte til det flotte Borettslaget vårt.

Alle
 • Alle
 • A
 • B
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • V

A

Andel:
Når du eier en bolig i et borettslag er du også andelseier. Det kan være mer enn én andelseier per bolig, men der det bor flere sammen, vil det kun være en som kan stemme på generalforsamlingen.

Ansvar:
Som andelseier i et borettslag har du ansvar og plikter som fremgår av borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene. Du har også ansvaret for at de som bruker boligen følger borettslagets vedtekter og husordensregler, og ikke påfører øvrige brukere av eiendommen unødig ulempe.

B

Balkonger:
Flatene på balkong er ansett som innvendig areal, og vedlikeholdsplikten påhviler derfor den enkelte andelseier.  Trepanelene skal beises med Trebitt oljebeis, Jotun standard. Farge: Kastanje 0682

Borettslagsloven:
Det er lov om burettslag som regulerer organiseringen, driften, ansvarsforhold, osv. for borettslag. Denne loven kan man finne i sin helhet på www.lovdata.no

Boligbyggelag:
Et boligbyggelag er en samvirkeorganisasjon som har som formål å skaffe sine medlemmer bolig. Cappelensgate borettslag er tilknyttet NBBO som også er forretningsfører. Det vil si at medlemmer i NBBO har forkjøpsrett når du skal selge din bolig. Som andelseier i borettslaget er du også pliktig å ha medlemskap i NBBO.

 Alle leiligheter er utstyrt med en brannslange eller et brannslukningsapparat. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten.

Brannvarsling:
Det er montert røykvarsler i alle leiligheter. Dette er borettslagets eiendom og må ikke på noe tidspunkt tas ut av leiligheten. I Cappelensgate borettslag koblet til sentral som har direkte varsling til brannvesenet. Fagperson tester anlegget regelmessig.

Bruksoverlating (utleie eller utlån):
Hvis du som eier ikke ønsker eller kan bo i boligen, kan du på visse vilkår overlate bruken til andre. Sjekk vedtektene eller ta kontakt med styret for å få mer informasjon om dette.

D

Dugnad:

Styret innkaller til dugnad ved behov. Dette er en fin anledning til å møte naboene og gjøre en innsats for fellesskapet. Det er likevel slik at dugnaden ikke alltid passer for alle. Ta gjerne kontakt med styret hvis du heller ønsker å gjøre andre oppgaver for fellesskapet.

Dyrehold:
Det er ingen konkrete restriksjoner for dyrehold i borettslaget, men det er en hovedregel som sier at dyreholdet ikke skal påføre andre sjenanse eller ulempe. Hunder skal holdes i bånd på hele borettslagets tomt, og ekskrementer skal fjernes.

E

Elektrisk:
Andelseier er selv ansvarlig for sitt elektriske anlegg. Dette inkluderer gjennomføringer, kabler, kurser og sikringsskap med tilhørende sikringer. Bruk alltid fagperson til arbeid med det elektriske. Borettslagets ansvar begrenser seg til hovedinntaket og lysnettet for fellesarealer.

El-leverandør:
Det er Glitre Energi Nett som er netteier i Drammen Kommune, mer informasjon om måleravlesning, kraftleveranse og andre tjenester finner du på www.glitre.no

Kraft kan kjøpes av Glitre Energi Strøm eller andre som tilbyr dette i vårt område.

F

Fellesgjeld:
Borettslaget har tatt opp lån på vegne av fellesskapet. Du som andelseier er ikke personlig ansvarlig for gjelden, men bidrar gjennom felleskostnadene til betaling av renter og avdrag.

Felleskostnader:
Felleskostnader betales månedlig, og fastsettes av generalforsamlingen i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Kostnadene dekker de fleste bokostnadene, slik som kommunale avgifter, forretningsførsel, bygningsforsikring og kabel-tv. En mer uttømmende oversikt over hva felleskostnadene går til fremgår av borettslagets regnskap og budsjett. Dette kan fås ved henvendelse til styret eller forretningsfører.

Flytting: Egen huskeliste finnes på beboersiden

Forsikring:
Borettslaget har via NBBO-avtale forsikret bygningene i Gjensidige forsikring. Ved bygningsskader må styret kontaktes snarest, alternativt NBBO som administrerer forsikringsskadene på vegne av borettslaget. Informasjon om egenandel på beboersidene.

NB: Andelseier må selv tegne innboforsikring!

Forkjøpsrett:
Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett foran medlemmer i NBBO. Det vil at dersom du ønsker å flytte internt i borettslaget, stiller du foran de som ikke bor her fra før.
Deretter har medlemmer i NBBO forkjøpsrett. Når du selger din bolig er det megler som vil ordne det formelle rundt dette, og du trenger ikke å foreta deg noe med mindre du selger boligen din selv.
Mer informasjon om forkjøpsretten finner du på NBBO.no

G

Garasjeplass: Reglene for disponering av garasjeplassene finnes på siden for beboere.

Generalforsamling:
I løpet av våren avholdes det generalforsamling i borettslaget. Innkallingen blir lagt i den enkeltes postkasse minst 8 dager før generalforsamlingen. På generalforsamlingen behandles blant annet årsberetningen og årsregnskapet, og det gjennomføres valg av borettslagets styre.
Har du saker som du ønsker å få tatt opp på generalforsamlingen må dette meldes styret innen en gitt frist.
Når det er nødvendig, enten fordi styret har behov for det, eller fordi minst 10 % av andelseierne krever det, avholdes det ekstraordinær generalforsamling.

Gjester - større selskap, se nabovarsel

 

H

Husordensregler:
For å skape mest mulig trivsel i borettslaget er vi tjent med at alle tar hensyn til hverandre og samarbeider. Vi har rett til å leve vårt privatliv som vi selv ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres. Husordensreglene er et sett enkle regler som skal hjelpe oss med dette.

Hundehold:
(se dyrehold)

I

Informasjon fra styret:
Styret informerer ved jevnlige informasjonsskriv som legges i den enkeltes postkasse. Korte ad hoc og individuelle informasjoner sendes på SMS eller e-post. Styret bruker siden For Beboere til intern informasjon som ikke egner seg på de offentlige sidene. Her legges det også ut bilde fra borettslagets interne liv. Har man spørsmål er det bare å ta kontakt med styrets representanter.

Innboforsikring:
Borettslaget har felles bygningsforsikring. Andelseier må tegne egen innboforsikring.

Internett:
Borettslaget har felles løsning for bredbånd. Andelseier kan utvide denne dekningen ved å inngå egen avtale med leverandøren av bredbåndet. Cappelensgate borettslag bruker Viken fiber/Altibox

IN-ordning:
Borettslaget har inngått avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det betyr at du kan betale hele eller deler av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Nedbetalingen kan skje i forbindelse med avdrag på felleslånet, og du får lavere felleskostnader fordi du ikke lenger betaler renter og avdrag på lånet.  Nyeste informasjon fra NBBO om IN ordningen finnes på siden For Beboere. Ta kontakt med NBBO for å få vite med om IN-ordningen.

K

Kildesortering:
Det er lovpålagt kildesortering i Drammensregionen. Matavfall skal sorteres i egne bioposer som blir utlevert av renovasjonsselskapet. Det er egne beholdere for matavfall, plastavfall,restavfall, papiravfall samt glass og metall.

Styret bestiller poser til matavfall.

Les mer om kildesorteringen på www.rfd.no

Kabel-TV:
Borettslaget har felles leverandør av tv-signaler. Alle leiligheter har en grunnpakke inkludert i felleskostnadene, og det følger med en enkel dekoder i hver enkelt leilighet.

Kanalpakke:
Kanalpakken fastsettes av borettslagets leverandør. Det er mulig å få flere tv-kanaler, men da er det en egen avtale mellom andelseieren og leverandøren.

L

Lekeplasser:
Lekeplassen på borettslagets eiendom er til bruk for barn som bor i borettslaget og de som er på besøk.

M

Maling/beising utendørs:

Den enkelte andelseier har ansvar for vedlikehold av balkonger/terrasser detter gjelder også beising av trepaneler, Fargekode finner du under balkonger.

 

Måleravlesing:
Alle strømmålere leses av automatisk av netteier, man vil derfor ikke motta måleravlesningskort.

N

Nabovarsel

Beboere er velkommen til å invitere sine gjester til takparken. Ved større selskap: Heng opp et nabovarsel på oppslagstavlene.

Husk den generelle regelen om ro mellom kl. 23.00 og 07.00, jfr. Husordensreglene

O

Overflatebehandling:
De andelseiere som har terrasse er ansvarlig for overflatebehandling av denne.  Vedlikehold av balkonger hører på samme måte til den enkelte andelseier.

P

Parkering:
Det er begrenset med parkeringsplasser i borettslaget. Av hensyn til fri ferdsel er det ikke lov til å parkere på andre steder enn på oppmerkede områder. Borettslaget har ingen gjesteplasser.

Postkasser:
Alle leiligheter har postkasser i inngangspartiene, Albumsgate eller Cappelensgate. Disse skal benyttes. Styret bestiller navneskilt.

R

S

Snøbrøyting:
Drammen kommune foretar snørydding i vårt område. Det gjelder også fortau.

Sykkelparkering

Borettslaget har egen sykkelparkering i tilknytning til garasjekjelleren

Styret:
Styret består av tre faste medlemmer og ett varamedlem. Styret skal lede laget i samsvar med loven, vedtektene og vedtak i generalforsamlingen. Styret har fullmakt til å fatte vedtak i alle saker som ikke er lagt til andre organ i loven eller vedtektene.

T

Takparken kan du reservere for dine egne private arrangement. Heng opp et nabovarsel på oppslagstavle i Albumsgate. Angi dato og klokkeslett for arrangementet.

Husk den generelle regelen om ro mellom kl. 23.00 og 07.00

V

Vedlikehold:
Andelseier er ansvarlig for å holde sin del av bygningen i forsvarlig stand. Dersom denne plikten forsømmes vil man kunne havne i et erstatningsansvar overfor borettslaget.
Hovedregelen for vedlikehold er at den enkelte andelseier er ansvarlig for vedlikeholdet i sin egen bolig, og borettslaget har ansvar for fellesarealer og utvendig vedlikehold. En nærmere presisering av hvor skillet mellom andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt fremgår av vedtektene.

Vedtekter:
Borettslaget har egne vedtekter som er mer detaljrike enn loven når det kommer til andelseiers ansvar og plikter, styrets virke, og organiseringen av borettslaget generelt. Disse finner du her.

Varmepumper:
Styret må søkes før man går til anskaffelse av varmepumpe.

Vinduer:
Det er borettslaget som er ansvarlig for utskifting av vinduer. Dette skal ikke den enkelte gjøre selv.

Å

Årsregnskap:
Styret er ansvarlig for at det legges frem et årsregnskap på den ordinære generalforsamlingen. Årsregnskapet skal gi informasjon til andelseierne om hva felleskostnadene er brukt til og om borettslagets økonomiske stilling ved årsskiftet.